Urban Agglomeration


# Urban Region Literacy
1 Kochi 96.29 %
2 Kozhikode 95.42 %
3 Nagpur 91.94 %
4 Chennai 90.23 %
5 Mumbai 89.78 %
* Min 20 Lakh Population
# Urban Region Sex Ratio
1 Kozhikode 1102
2 Kochi 1030
3 Coimbatore 994
4 Chennai 985
5 Nagpur 960
* Min 20 Lakh Population